جملات:

عطر رضوان:

آیاتی روشنگر:

حر احرارآفرین:

به یاد روضه ها:

عطر تلاوت: